ทุนการศึกษาในประเทศไทย

เว็บไซต์แหล่านี้เป็นเว็บรวมทุนเรียนต่อในประเทศไทย ทั้งทุนระดับมัธยม ทุนปริญญาตรี ทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก ทุนระยะสั้นและทุนแลกเปลี่ยน ทุนเรียนภาษา และทุนวิจัยอบรม รวมทั้งข่าวสารและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศไทย

ทุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

มีทั้งทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดง ดนตรีและกีฬาดีเด่น ทั้งทุนการศึกษาของ มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก

ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และทุนเสริมโอกาส

มีทุนการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยและจากองค์กรภายนอก แบ่งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนรางวัลเรียนดี ทุนสร้างชื่อเสียง และทําคุณประโยชน์ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษากว่า 500 ทุน มอบให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาดนตรีศิลปวัฒนธรรม ศิลปิน สิ่งประดิษฐ์และนิเทศศาสตร์

มีทุนหลายประเภททั้งทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนภายนอก จากบุคคล/บริษัท ทุน สงเคราะห์จ้างนักศึกษาทํางาน ทุนรางวัล/บทความ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาของแต่ละคณะที่มอบให้แก่ นักศึกษาในคณะนั้น ๆ อีกด้วย

มีทั้งทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มี โครงการต่าง ๆ เพื่อค้นหาผู้รับทุนที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านภาษา ด้านวิชาการ เป็นต้น

มีแหล่งทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ทั้งทุนจากภายในมหาวิทยาลัยและทุนจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มีทุนการศึกษาส่วนกลางที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ มีจํานวนปีละ ประมาณ 600 ทุน และทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษาที่ต้องการจะ ให้ทุนการศึกษา มีจํานวนปีละประมาณ 1,500 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนให้กับการเตรียมความพร้อมเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

มีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนบุตรครู ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม มีทั้งทุน บางส่วน 50% และ 100%