ทุนการศึกษาในประเทศไทย

เว็บไซต์แหล่านี้เป็นเว็บรวมทุนเรียนต่อในประเทศไทย ทั้งทุนระดับมัธยม ทุนปริญญาตรี ทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก ทุนระยะสั้นและทุนแลกเปลี่ยน ทุนเรียนภาษา และทุนวิจัยอบรม รวมทั้งข่าวสารและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศไทย

เว็บไซต์เพื่อหาข่าวทุนการศึกษา

เว็บไซต์เผยแพร่ข่าวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับชั้นมัธยมศึกษา แหล่งรวมทุนการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ทุนเรียนต่างประเทศ โดยการจัดลําดับความใหม่ของทุนไว้ เป็นลําดับแรกทําให้ง่ายต่อการค้นหา

เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลของทุนต่างๆ สามารถเลือกดูโดยเรียงลําดับวันที่ประกาศบนเว็บไซต์ และเรียงลําดับตามจํานวนคนเข้าดูรายละเอียดของทุน

ข่าวทุนการศึกษา ทั้งทุนระดับมัธยมและระดับปริญญาตรีทั้ งในประเทศและต่างประเทศ บอกรายละเอียดของทุนชัดเจนพร้อมทั้งมีแหล่งอิงของทุนนั้นๆ อีกด้วย

รวมข่าวทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทุนจากการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งทุนการศึกษาและทุนฝึกอาชีพ โดยเรียงลําดับข้อมูลใหม่สุดไว้บนสุด ผู้สนใจสามารถกดอ่านต่อ แล้วกดไปยังเว็บไซต์ต้นทางของข้อมูลเพื่ออดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนนั้นๆ ได้

รวมทุนการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาภายในประเทศ และทุนต่างประเทศ เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโท เอก มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลใหม่ๆ ผ่านทาง Line