หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เน้นด้านการทำธุรกิจออนไลน์

เราได้รวบรวมกลุ่มหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เน้นด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเว็บยูทูป (Youtube) ที่ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน เลือกที่จะพัฒนาความรู้ได้แล้วที่นี่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จึงได้ริเริ่มโครงการ “SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล” ดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับด้านการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของไทย ทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่น การพัฒนากลไก และการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ กิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้โครงการดังกล่าว คือ การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ของไทย ให้เข้าสู่การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ขายทั่วประเทศ เราเชื่อว่า หนึ่งใน “ปัจจัยที่สำคัญที่สุด” ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ขายเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดคือ “บุคลากร” ที่ผลักดันให้ผู้ขายแสดงศักยภาพของตนออกมา พร้อมที่จะฟูมฟัก ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำแนะนำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการมุ่งพัฒนา สร้างเครือข่ายเทรนเนอร์ Shopee Bootcamp เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการพัฒนาผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย

Google ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการ (SMEs) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์

Lazada ได้เลือกหลักสูตรที่สำคัญต่างๆเพื่อช่วยเหลือคุณในการสร้างร้านค้า