การพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาวะ

ระบบตอบกลับการสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับเยาวชน

Play Video