เกษตรและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

ชุมชนเกษตรกรรมทำหน้าที่ในการรองรับแรงงานที่กลับมาจากวิกฤตสำคัญในประเทศมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเศรษฐกิจตกต่ำ หรือจากโรคระบาดโควิด 19 ให้กลับมาพักและฟื้นฟูอาชีพรวมถึงการดำรงชีวิตให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ในขณะเดียวกันจากเดิมที่แรงงานในภาคเกษตรนั้นเต็มไปด้วยผู้สูงวัย ก็กลับได้กำลังหนุนจากเยาวชน และคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างของวงจรการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แตกต่างไปจากเดิม เยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากมักจะมอง "การเกษตร" ในแง่มุมแบบ "ผู้ประกอบการ" มากกว่าการเป็นเกษตรกร และแสวงหา "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรให้อยู่รอดและสร้างโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video