ทุนการศึกษาในประเทศไทย

เว็บไซต์แหล่านี้เป็นเว็บรวมทุนเรียนต่อในประเทศไทย ทั้งทุนระดับมัธยม ทุนปริญญาตรี ทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก ทุนระยะสั้นและทุนแลกเปลี่ยน ทุนเรียนภาษา และทุนวิจัยอบรม รวมทั้งข่าวสารและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศไทย

ทุนจากหน่วยงานในประเทศไทย

ทุนสำหรับนักเรียนฐานะยากจนที่กําลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย โครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือมัธยมศึกษาปีที่3 (เฉพาะนักเรียนทที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3

ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึง อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยทุนนี้เป็นทุนฟรีไม่มี เงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนคือ ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลําเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กําหนด และสถาบันที่รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็น สถาบันของรัฐ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความจําเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา โดยมีทุนอยู่ 2 ลักษณะคือ 1. กยศ. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 2. กรอ. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หลักฯ

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF สำหรับเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโครงการที่สนับสนุน ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยพิจารณาจากความยากจน และความตั้งใจเรียนเป็นหลัก และไม่นำผลการเรียนมาเป็นหลักเกณฑ์ พิจารณาในการให้ทุน

เป็นทุนการศึกษาสำหรับศึกษาในระดับปริญญาตรี (ปี1 – ปี4) หรือตามหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย ประกาศ ทุกสาขาวิชา ผู้มีสิทธิรับทุนคือนักเรียนที่กําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นคนดีมีความ ขยันหมันเพียร มีผลการเรียนชั้น ม.4 ม.5 และภาคต้น ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.0 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตรทุกระดับ) เป็นทุนส่งเสริมให้นักเรียนที่จบ การศึกษาภาคบังคับ แต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาใน ระดับสูงขึ้น เพื่อให้มีความรู้ทักษะ สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพและนำกลับไปพัฒนาท้องถิ่น

ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษาในสาย สามัญ และทุนสายอาชีพ ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า จนระดับ ปริญญาตรี

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนให้เปล่าในระดับ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง ดังนี้
1. จุฬาลงกรณ์
2. ธรรมศาสตร์-รังสิต
3. มหิดล-ศาลายา
4. เกษตรศาสตร์-บางเขน

เป็นทุนภายในประเทศแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดการใช้ทุนคืนใดๆ บริษัทฯ ให้เงินช่วยเหลือค่าเทอม และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา อาทิค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เป็นทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ ม. 1 จนถึงระดับปริญญาตรี โดยที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ทุกเดือน

เป็นทุนสำหรับเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ปวช. ให้จบระดับปริญญาตรีโดยเป็นทุนให้เปล่า

ทุนสำหรับเยาวชนหรือนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ที่เรียนดีมีความสามารถ มีความ ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนที่กําลัง ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หรือเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และกําลังศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นของรัฐทั่วประเทศ

เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับ โดยเยาวชนจะได้รับทุนในแต่ละระดับปีละ หนึ่งครั้ง ระดับประถมศึกษา/ระดับสามเณร จํานวนเงินทุนปีละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาจํานวน เงินทุนปีละ 4,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา จํานวนเงินทุนปีละ 8,000 บาท ระดับเด็กก่อนวัย เรียน จํานวนเงินทุนปีละ 1,200 บาท

เยาวชนสามารถติดตามข่าวรับสมัครได้จากเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างทุนจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ ทุนในพระราชา นุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทุนสำหรับผู้ที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ทุนศึกษาระดับปริญญา ตรีขึ้นไป) หรือทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (ทุน UIS) (ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายและ ปริญญาโท)

ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตรในระดับนั้นๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา, ระดับประกาศณียบัตร และ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียน นักศึกษาหลายคนได้รับทุนให้ศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาเป็นระยะเวลา กว่า 12 ปี นักศึกษาสามารถศึกษาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอมและค่าใช่จ่ายต่อเนื่องอื่นๆ ตลอด ระยะเวลาในการศึกษา

เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียน สะสมดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง ที่มีภูมิลําเนาอยู่จังหวัดอุดรธานี เป็นทุน ภายในประเทศแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดการใช้ทุนคืนใด ๆ โดยรับสมัครเพิ่ม 10-15 ทุนต่อปีในทุกช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี

เป็นทุนสำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนจํานวนทุนละ 3,000 บาท/คน/ปี โดยมีทุนทั้งหมด 4 ประเภท คือ
1) ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดีแต่ยากไร้
2) ทุนเพื่อเด็กพิการ
3) ทุนเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน และ
4) ทุนเพื่อเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี

เป็นทุนสำหรับเยาวชนที่มีความเป็นอยู่ที่ขัดสน ไม่ว่าจะเป็นผลจากสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความ เจ็บป่วย พิการ หรือข้อจํากัดทางกายภาพหรือสุขภาวะทางจิตใจของผู้ปกครอง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา ต่ออย่างมีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1) ทุนกตัญญู 50 ราย / งบประมาณ 1,419,200 บาทต่อปี และ
2) ทุนศึกษาต่อเนื่อง 159 ราย / งบประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรสามัญจากโรงเรียนที่มูลนิธิฯ สนับสนุน และปรารถนาที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สวทช. มีการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพด้านการ ทําวิจัย และการสร้างผลงานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) เป็นต้น

เป็นทุนต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ระดับอุดมศึกษา

มูลนิธิเอสซีมีการให้ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
2. ทุนบุตรผู้บำเพ็ญประโยชน์
3. ทุนนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ เชี่ยวชาญพิเศษ และ
4. ทุนนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
ลักษณะของทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจีเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดยน้องๆ ไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง ขอให้มีผลการเรียนพอใช้มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี ฐานะยากจน และต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามความจําเป็น โดยให้ทุน ระดับอนุบาล – มัธยมต้น เดือนละ 500 บาท และ 2,000 บาท ระดับมัธยมปลาย เดือนละ 800 บาท และ 2,000 บาท ในเดือนเมษายน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อนเปิดภาคเรียน ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อ ผูกมัดใดๆ