หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เน้นความรู้ตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาและความรู้ทั่วไป

เราได้รวบรวมกลุ่มหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เน้นความรู้ตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาและความรู้ทั่วไป ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเว็บยูทูป (Youtube) ที่ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน เลือกที่จะพัฒนาความรู้ได้แล้วที่นี่

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) เพื่อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง