เกษตรและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 

ชุมชนเกษตรกรรมทำหน้าที่ในการรองรับแรงงานที่กลับมาจากวิกฤตสำคัญในประเทศมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเศรษฐกิจตกต่ำ หรือจากโรคระบาดโควิด 19 ให้กลับมาพักและฟื้นฟูอาชีพรวมถึงการดำรงชีวิตให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ในขณะเดียวกันจากเดิมที่แรงงานในภาคเกษตรนั้นเต็มไปด้วยผู้สูงวัย ก็กลับได้กำลังหนุนจากเยาวชน และคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างของวงจรการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แตกต่างไปจากเดิม เยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากมักจะมอง "การเกษตร" ในแง่มุมแบบ "ผู้ประกอบการ" มากกว่าการเป็นเกษตรกร และแสวงหา "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรให้อยู่รอดและสร้างโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน

ไร่ช่างเอก-เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านพักอาศัย

NewBorn-สว่านเจาะดินสำหรับปลูกต้นไม้ และวางเสาเพื่องานก่อสร้างขนาดเล็กในชุมชน

RIM-เรือรดน้ำอัตโนมัติสำหรับสวนยกร่องในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง

ภูมิชัยการช่าง-เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูกที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาใบไม้ในพื้นที่ทางการเกษตรให้กลายเป็นการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้

แนวทางการทำการเกษตรในภาคอิสาน ที่เป็นแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ให้อยู่ได้ทั้งปี ของคุณกานต์รวี บัวบุญ เจ้าของบ้านสวนภูระวี ฟาร์มไข่อารมณ์ดี บ้านสวนภูระวี

แนวทางการทำการเกษตรในภาคอิสาน ที่เป็นแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ให้อยู่ได้ทั้งปี ของคุณกานต์รวี บัวบุญ เจ้าของบ้านสวนภูระวี ฟาร์มไข่อารมณ์ดี บ้านสวนภูระวี

แนวทางการทำการเกษตรในภาคอิสาน ที่เป็นแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ให้อยู่ได้ทั้งปี ของคุณกานต์รวี บัวบุญ เจ้าของบ้านสวนภูระวี ฟาร์มไข่อารมณ์ดี บ้านสวนภูระวี

แนวทางการทำการเกษตรในเมือง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา ที่สุขุมวิท 62 ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในการปลูกข้าว ปลูกผัก และเพาะเห็ด ที่เป็นไปได้ ผ่านการมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากันในเครือข่ายสวนผักคนเมือง

อยู่คอนโดก็ปลูกผักกินได้ พื้นที่น้อยแค่ไหนก็ปลูกได้ถ้าใจต้องการ

ตัวอย่างการสร้างรายได้จากการทำเกษตรออนไลน์ ทำได้จริง หากคุณมุ่งมั่น ของคุณเอนก ขยันขาย หรือ คุณตาร์ อดีตมนุษย์เงินเดือนที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว "เจ้าของฟาร์มผัก ดอกไม้อินทรีย์" อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เขาเป็นนักปรับปรุงพันธุ์สลัดและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ โดยใช้ช่องทางออนไลน์สร้างรายได้เดือนละเกือบครึ่งล้าน

คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย แนะนำวิธีการทำเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พื้นที่ 1 งาน ให้สร้างที่อยู่อาศัย คือสร้างบ้าน และทำบ่อเก็บน้ำ ส่วนที่ 2 พื้นที่ 3 งาน ให้ปลูกพืชผลทางการเกษตร แบ่งพืชออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

คุณปา ไชยปัญหา ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งไร่อรหันต์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา แนะวิธีทำการเกษตรยุคใหม่ โดยใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ ปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเน้นขายกิ่งพันธุ์พืชเป็นหลัก และเก็บผลผลิตขาย ให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

เป็นเว็บไซต์ที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง จะมีเครือข่ายเกษตรกร 77 จังหวัด มีต้นแบบเกษตรกร มีพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมมาแนะนำ