เงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา

ในส่วนของมิเตอร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงได้ประกาศให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่25 มีนาคม 2563 โดยไม่มีกำหนดปิดลงทะเบียน ซึ่งค่าประกันในส่วนนี้ คือเงินที่เราได้จ่ายไปครั้งแรกให้กับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นเงินประกันล่วงหน้าในกรณีที่บ้านไหนไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้า โดยจำนวนที่แต่ละบ้านจ่ายนั้นก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดไฟฟ้าที่ใช้

เงินประกันไฟฟ้านี้รวมถึงประเภทบ้านอยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็กเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.mea.or.th/home หรือติดต่อที่ทำการไฟฟ้านครหลวง

นอกจากนี้ การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ออกนโยบายเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนโดยการประกาศลดค่าน้ำ 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 63 รวมถึงขยายระยะเวลาชำระค่าประปาโดยไม่คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย และมาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ทีมงานโอกาสจึงได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าประกันไฟฟ้าและน้ำประปาไว้ตามลิงค์ ดังนี้