แหล่งรวมข้อมูลจ้างงานและโอกาสสร้างอาชีพ

ในช่วงโควิด-19

หลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาความรู้ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพ

Play Video

การขายสินค้าออนไลน์ อาชีพเชื่อมโยงออนไลน์ และการหางานออนไลน์

ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพ

Play Video

การเข้าถึงทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ขาดโอกาส

แหล่งทุนการศึกษาต่างๆ

Play Video

เกษตรและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

ข้อมูลความรู้ด้านเกษตรต่างๆ

Play Video
Play Video

ไร่ช่างเอก - เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านพักอาศัย

Play Video

Vanta - แฟชั่นและหัตถกรรมท้องถิ่น

Play Video

NewBorn - สว่านเจาะดินสำหรับปลูกต้นไม้ และวางเสาเพื่องานก่อสร้างขนาดเล็กในชุมชน

Play Video

RIM - เรือรดน้ำอัตโนมัติสำหรับสวนยกร่องในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง

Play Video

Local Alike - ท่องเที่ยวชุมชน

Play Video

ภูมิชัยการช่าง - เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูกที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาใบไม้ในพื้นที่ทางการเกษตรให้กลายเป็นการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้

การพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาวะ

ระบบตอบกลับการสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับเยาวชน

Play Video

งานที่กำลังเปิดรับสมัคร

เลือกประเภทงานที่กำลังมองหา